Privacyverklaring

Als zelfstandig psycholoog hecht ik belang aan de bescherming van persoonsgegevens. De wet verplicht mij om een dossier aan te leggen en dat twintig jaar te bewaren. In het dossier worden gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden en zorgvuldige onderzoek te doen. Uw gegevens worden volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) behandeld.

U heeft als cliënt recht op inzage in, of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Als u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreft, dan kunt u mij vragen de informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met de informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u mij vragen uw mening aan het dossier toe te voegen. U heeft ook het recht mij te vragen (delen uit) uw dossier te vernietigen. Voor al uw rechten geldt dat ik in principe inga op uw verzoek. Alleen als ik denk dat het belang van anderen wordt geschaad, bijvoorbeeld dat van uw kind, kan ik uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Als psycholoog heb ik een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat ik alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of uw kind spreek. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet mij het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In een dergelijke geval zoek ik als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking te bespreken.

Voor het verwerken van persoonsgegevens kan ik dienstverleners (verwerkers) inschakelen. Als dat het geval is sluit ik met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen van de AVG.

Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit. Is een kind twaalf jaar of ouder, maar nog geen zestien, dan kunnen het kind en de gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen. Vanaf zestien jaar oud oefent een kind zijn rechten zelfstandig uit.

Is een kind door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn rechten uit te oefenen of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen de gezaghebbende ouders de rechten namens hem uit. Gaat het om een volwassene die door een beperking of stoornis zijn rechten niet kan uitoefenen, dan kan de mentor of curator dat namens de cliënt doen. Is een dergelijke, door de rechter benoemde vertegenwoordiger er niet, dan oefenen de ouders, broers of zussen, of een meerderjarig kind van de cliënt de rechten van de cliënt uit.

Voor meer informatie kunt u altijd contact met mij opnemen.

Anneke de Nooij


>  HULPVRAAG
>  INTAKEGESPREK
>  ONDERZOEK
>  VERGOEDING
>  REGISTRATIES
>  BEROEPSCODE
–  PRIVACYVERKLARING
>  KLACHTEN

Reageren is niet mogelijk